Най-често задаваните въпроси

На какви условия трябва да отговаря кандидата за да запише курс на обучение за водач на МПС, категория В?

За да запишат курса, кандидатите за водачи на моторни превозни средства от кат.В трябва да отговарят на:

 • Да са на възраст минимум 17 години и 9 месеца
 • Да имат завършено минимум основно образование
 • Здравословното им състояние да позволява упражняването на дейността
 • Да са български граждани или постоянно пребиваващи в страната чужди граждани с доказан престой в България минимум 6 месеца за последната година

Как преминава курса на обучение за водачи на МПС категория В?

Курсът се състои от теоретична и практическа част.

 • Теоретичната част е в рамките на минимум 40 учебни часа, където се изучават модули по устройство на автомобила, безопасност на движението, ЗзДП и т.н. Обучението се провежда в присъствена форма. След приключване на обучението се полага вътрешен теоретичен изпит, който е аналогичен на държавния изпит, но се провежда пред служители на учебния център. След успешно преминаване на вътрешния изпит, кандидата полага държавен теоретичен изпит пред комисия с председател експерт от Държавната автомобилна инспекция (ДАИ). Кандидатът може да се яви на държавен теоретичен изпит най-рано 1 месец преди навършване на 18 годишна възраст.
 • Практическото обучение се състои от минимум 31 учебни часа управление на автомобил. По време на обучението се изучават различните режими на управление, съгласно утвърдената учебна документация. По време на обучението кандидатът преминава междинен изпит. В края на обучението курсистът полага вътрешен практически изпит, аналогичен на държавния, но пред служител от учебния център, различен от обучавалия го инструктор. След успешно положен вътрешен изпит, какдидатът се допуска до държавен практически изпит, пред комисия с председател експерт от Държавната автомобилна инспекция (ДАИ).

Кандидатът може да се яви на държавен практически изпит след навършване на 18 годишна възраст.

За какъв най-кратък период от време мога да изкарам курса?

Нормативните документи регламентират минимална продължителност на курса на обучение от 22 учебни дни, което представлява 1 месец. Всички предложения за по-кратки курсове са в разрез със съответните нормативни документи и в повечето случаи там се наблюдават пропуски в качеството на обучение.

Регламентираните учебни занятия могат да бъдат както следва:

 • не повече от 6 учебни часа на ден теоретично обучение
 • не повече от 2 учебни часа на ден практическо обучение

Каква е продължителността на 1 учебен час кормуване?

Продължителността на учебния час практическо обучение е 50 мин., като в началото на часа се провежда встъпителен инструктаж в рамките на 5 мин. Часът завършва със заключителен инструктаж и анализ на кормуването с продължителност отново 5 мин.

Когато се обучавате за водачи на МПС е ваше право да съблюдавате за броя и продължителността на полагащите ви се учебни часове. Не допускайте да бъдете ощетени и при установяване на нередности не се колебайте да потърсите правата си.

Какви документи са ми необходими за да се запиша на курс?

За да се запишете на курс за обучение за водачи на МПС кат.В е необходимо да представите:

 • копие и оригинал на диплома за завършено минимум основно образование
 • лична карта
 • една снимка паспортен формат

Какви документи са ми необходими за да се явя на държавен изпит пред ДАИ?

На изпита пред ДАИ е необходимо да носите със себе си:

 • лична карта
 • диплома за завършено минимум основно образование – оригинал
 • документ за платена държавна такса за явяване на изпит

След като положа успешно изпитите пред ДАИ, какво трябва да направя за да си взема свидетелството от КАТ?

Необходимо е да получите оригиналите на свидетелствата за завършено теоретично и практическо обучение от учебния център, където сте преминали курса.

Необходимо е да преминете еднодневен курс към БЧК за оказване на първа помощ на пострадали при ПТП

Ако при подаване на документи за издаване на свидетелство за управление на МПС, са минали повече от 6 месеца от издаването на последния документ за самоличност, е необходимо да се попълни “Заявление за издаване на документ за самоличност” с поставена на него актуална снимка.

За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:

 • документ за самоличност по ЗБДС;
 • документ за платена такса;
 • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК;
 • удостоверение за завършен курс по теоретично обучение за водач на МПС;
 • удостоверение за завършен курс по практическо обучение за водач на МПС;
 • удостоверение за завършен курс за долекарска помощ от БЧК;
 • свидетелство за завършено минимум основно образование.

Какъв е редът ако полагането на теоретичния изпит пред ДАИ е неуспешно?

Ако полагането на теоретичен изпит е неуспешно, вие можете да се явите отново, след повторно заплащане на таксата.

Какъв е редът ако полагането на практическия изпит пред ДАИ изпит е неуспешно?

Нормативната уредба регламентира, че в случаите на неуспешно полагане на практически изпит пред ДАИ, кандидатът трябва да премине допълнително минимум 4 учебни часа по управление на автомобил, преди да получи правото да положи изпита отново. В тези случаи отново се заплаща изпитната такса.

Колко пъти мога да се явявам на изпити пред ДАИ?

Няма ограничение в броя явявания на изпити за придобиване свидетелство за управление на МПС.

Има ли някакви срокове за явяването на изпитите?

Да срокът за явяване на изпит по теория е 6 месеца след издаване на удостоверението за завършено теоретично обучение.

Когато кандидатът не се е явил на теоретичен изпит 6 месеца след издаването на удостоверението за допускане на теоретичен изпит или са изминали повече от 6 месеца от последното явяване на теоретичен изпит, се представя и копие на удостоверение за допускане до теоретичен изпит, в което е отразено, че след изтичане на посочените срокове кандидатът е положил нов вътрешен изпит.

При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, когато са изминали повече от 6 месеца от последното явяване, се представя и удостоверение за допускане до практически изпит, в което е отразено, че кандидатът е преминал допълнително обучение по управление на МПС и че след изтичане на посочените срокове е положил нов вътрешен изпит.

Ако е изминала повече от 1 година от явявянето на последния теоретичен изпит преди явяване на практически изпит, кандидатът е необходимо да положи нов теоретичен изпит.

Имаш въпрос на който не си намерил отговорът тук?

Не се колебай да ни пишеш винаги, когато имаш въпрос. Ние ще отговорим на всеки твой въпрос, защото само когато знаеш всичката нужна информация можеш да направиш правилният избор!

изпрати съобщениеизчисти