Категория “B”

Притежаващите тази категория имат право да управляват: Автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3500кг. и броят на местата им за сядане без мястото на водача, не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750кг. Допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА, ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ВОДАЧИ НА МПС

Курсът се състои от две части:

 1. Теоретично обучение, което  се провежда от квалифициран преподавател в лицензиран за тази цел кабинет, в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителността на учебните занятия е 40 учебни часа.Теоретичното обучение завършва с вътрешен теоретичен изпит.След успешно положен вътрешен изпит, на кандидата се издава удостоверение за допускане до теоретичен изпит пред ДАИ.
 2.  Обучението по практика се състои от 31 учебни часа по управление на автомобила в градски и извън градски условия, съгласно установените нормативни документи
. Часовете по практика се провеждат в удобно за вас време.
Началните часове от обучението се провеждат на полигон, а след това – управление в населено и извън населено място. Между 18-ти и 22-ри учебен час се провежда междинен изпит, а след 31-вия учебен час – вътрешен изпит. След успешно положен вътрешен изпит, на кандидата се издава удостоверение за допускане до практически изпит.
Надграждайки придобитите за категория “В” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение, и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите “А” и “С”.
 • Документи за записване:
 1. диплом за завършено образование (основно, средно или висше);
 2. лична карта;
 3. снимка – 1бр;
Навършени години за започване на курса – 17 години и 9 месеца.
Категория “А”

Притежаващите тази категория имат право да управляват: а) мотоциклети – двуколесни превозни средства без кош  или с кош , с двигател с работен обем над 50 куб.см, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч; б) триколесни моторни средства – превозни средства с три симетрично разположени колела, с двигател с работен обем над 50 куб.см, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ A

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А” трябва:

 •  да е на възраст не по-малко от 24 години или:

а) 21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ; б) 20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години;

 •  да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а ЗДвП;
 •  диплом за завършено образование (основно, средно или висше)

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст, както следва:

 • Не  по-малко от 23 години и 9 месеца или:

а) 20 години и 9 месеца за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ; б) 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години. 2.1. Лице с правоспособност за категория „А” има право да управлява мотоциклет – двуколесно превозно средство без кош или с кош, което има двигател с работен обем над 50 cм3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч, както са определени съответно в чл.149, ал.1, т.1, букви “е” и “з” ЗДвП; Към тази категория се отнасят и МПС с три симетрично разположени колела, с двигател с работен обем над 50 куб.cм, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч, както са определени в чл.149, ал.1, т.1, буква “к” ЗДвП. 2.2. Лице с права за управление на МПС от категория „А” има право да управлява и МПС от категория „АМ”, “A1″, “A2″. 2.3. Надграждайки придобитите за категория „А” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса). Курсът за придобиване на правоспособност категория „А” е разделен на две части:

 • ако имате правоспособност от категория „В”, се преминава обучение в размер на 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
 •  теоретическо обучение – 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета” и полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ;
 •  практическо обучение – 20 учебни часа на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и в градски условия.
Категория “А1”

Лице с правоспособност за категория „А1” има право да управлява: а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кВ и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВ/кг; б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ. Лице с права за управление на МПС от категория „А1” има право да управлява и МПС от категория „АМ”. Надграждайки придобитите за категория “А1” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „А2”, „А”, „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса). Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория „А1” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ А1

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А1”трябва:

 •  да е навъзраст не по-малко от 16 години;
 •  да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;
 •  диплом за завършено образование (основно, средно или висше)

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 15 години и 9 месеца. Курсът за придобиване на правоспособност категория „А1” е разделен на две части:

 • ако имате правоспособност от категория „В”, се преминава обучение в размер на 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
 •  теоретическо обучение – 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета” и полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ;
 •  практическо обучение – 20 учебни часа на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и в градски условия.
Категория “А2”

Притежаващите тази категория имат право да управляват: Мотоциклети с мощност, която не превишава 35 кВ, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 кВ/кг, като удвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя. Лице с права за управление на МПС от категория „А2” има право да управлява и МПС от категория „АМ”, “A1″. Надграждайки придобитите за категория „А2” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „А”, „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса). Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория „А2” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ A2

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А2” трябва:

 •  да е на възраст не по-малко от 18 години;
 •  да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;
 •  диплом за завършено образование (основно, средно или висше)

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца. Курсът за придобиване на правоспособност категория „А2” е разделен на две части:

 •  ако имате правоспособност от категория „В”, се преминава обучение в размер на 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
 •  за лица без правоспособност – 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета” и полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ
 •  практическо обучение – 20 учебни часа на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и в градски условия.
Категория “C”

Притежаващите тази категория имат право да управляват:

Автомобили, чиято максимално допустима маса надвишават 3500кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750кг.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА, ЗА ПРИДОБИВАНЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ВОДАЧИ НА МПС
 • Курсът се състои от две части:
 1.   Теоретична част, която се провежда от квалифициран преподавател в лицензиран за тази цел кабинет, в който се предоставят необходимите материали за подготовка. Продължителността на учебните занятия е 14 учебни часа.
 2.  Курса по практика се състои от 20 учебни часа по управление на автомобила в градски условия, съгласно установените нормативни документи. Часовете по практика се провеждат в удобно за вас време.
Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория “С” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.
 • Документи за записване:
 1.  свидетелство за правоуправление от категория В;
 2.  диплом за завършено образование (основно, средно или висше)
 3.  удостоверение за психологическа годност;
 4.  лична карта;
Категория “D”

С тази категория се дава правоспособност за управление на автобус, с изключение на тролейбуси предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача.

 • Необходима възраст: 21 години;
 • Изискване: кандидатът да притежава правоспособност за управление на МПС от кат. С и стаж не по-малко от 2 година от придобиването на кат. С;
 • Документи:
 1. оригинал и копие (два броя) на диплома за обазование – основно, средно или висше;
 2. копие на лична карта, шофьорска книжка и контролен талон;
 3. справка от КАТ за установяване броя на контролните точки;
 4. удостоверение за психологическа годност ( издава се от ДАИ-псих. лаборатория);
 5. снимка – 1бр.
 • Обучение: 6 часа теория и 16 часа практика. Вътрешен изпит по теория и практика.
 • Изпит: теория (листовки) и практика ( управление на автобус в населено място)

Какво ми трябва, за да започна?

Покажи ми